LLVM Weekly - #364, December 21st 2020

LLVM Weekly - #364, December 21st 2020

It’s in! https://reviews.llvm.org/rG5e31e226b5b2b682607a6578ff5adb33daf4fe39

Say bye bye to Python2 :slight_smile: